Małopolskie / NOWY SĄCZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

NOWY SĄCZ

https://www.pwsz-ns.edu.pl

+48 184 434 545

Oferta Edukacyjna

O nas

Priorytetem PWSZ w Nowym Sączu jest zapewnienie studentom wykształcenia na najwyższym poziomie, a pracodawcom - absolwentów wyposażonych nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim w praktyczne umiejętności zawodowe. Szczególną wagę przywiązujemy do wyposażenia studentów w kompetencje społeczne takie, jak: umiejętności komunikacyjne, współpracy w zespole, umiejętności lingwistyczne i inne. 

Uczelnia od lat z konsekwencją oraz  troską o studenta i Jego przyszłość inwestuje w rozwój bazy dydaktycznej, kształcenie własnej kadry naukowej, współpracę z wieloma instytucjami i firmami, dzięki której studenci mają możliwość kształcenia praktycznych umiejętności zawodowych w ramach realizacji praktyk. Współpracujemy z wieloma instytucjami oraz uczelniami zagranicznymi. Dzięki temu studenci mogą odbywać część swoich studiów za granicą i wyjeżdżać na bezpłatne praktyki zawodowe, zaś absolwenci na staże, np. w ramach Programu Erasmus+. 

PWSZ w Nowym Sączu zapewnia wsparcie materialne w postaci stypendiów socjalnych, stypendiów rektora za wyniki w nauce i stypendiów z własnego funduszu oraz stypendiów dla osób z niepełnosprawnościami, a także zakwaterowania w wygodnymi i niedrogim Domu Studenta. Tutaj można także rozwijać swoje zainteresowania naukowe, kulturalne i sportowe. Można wykazać się aktywnością w samorządzie studenckim i w ten sposób wpływać na jakość kształcenia, rozwój Uczelni i życia studenckiego.


Każdy wybór wiąże się zawsze z pewnym ryzykiem. Wybór kierunku studiów spośród bogatej oferty zaprezentowanej przez PWSZ w Nowym Sączu też nie będzie łatwy. Już na tym etapie, Drogi Kandydacie, decydujesz o swojej przyszłości. Zatem najważniejsze jest, by Twoja decyzja była samodzielna. Nie kieruj się oczekiwaniami rodziców, modą, wspólnym studiowaniem z koleżanką lub kolegą. Twoje wykształcenie to Twoja przyszłość i Twoje życie! Kieruj się przede wszystkim własnymi zainteresowaniami i własnymi predyspozycjami. Odpowiedz sobie na pytania: w czym jesteś najlepszy; co lubisz robić; gdzie wolisz pracować: przy biurku, przy komputerze; z  dorosłymi, z  dziećmi, z chorymi; w dużym zakładzie pracy, na własny rachunek; jesteś kreatywny, zachowawczy; lubisz kierować ludźmi czy wykonywać polecenia innych; jakie masz zdolności??? Itp. Pomyśl także o rynku pracy. Sprawdź, na jakich specjalistów jest zapotrzebowanie w najbliższej przyszłości, a którymi rynek jest przesycony? Które zawody są zawodami przyszłości?, a które odchodzą w przeszłość? Udzielenie szczerych odpowiedzi samemu sobie, pozwoli Ci na w miarę optymalny wybór kierunku studiów.

Oferta Edukacyjna

Bezpieczeństwo wewnętrzne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne student zdobywa wiedzę, umiejętności z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej. Jest przygotowany do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych, odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. W toku studiów ma możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień zgodnie z wybraną grupą zajęć kierunkowych. Zajęcia prowadzone są w nowoczesnych i specjalistycznych pracowniach oraz laboratoriach dydaktyczno-naukowych m.in.: anatomii, fizjologii, odnowy biologicznej, psychologii sportu, a także obiektach sportowych takich jak: pływalnia, hala sportowa wraz z tunelem lekkoatletycznym czy pełnowymiarowe boiska. 

https://youtu.be/dlnBEruCvBk

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Dietetyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia na kierunku Dietetyka przypisane są do obszaru kształcenia w zakresie: nauk o zdrowiu, nauk medycznych i nauk o kulturze fizycznej. W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe, niezbędne do wykonywania zawodu dietetyka, a w szczególności do prowadzenia żywienia osób zdrowych, prowadzenia leczenia dietetycznego osób cierpiących na różne schorzenia, prowadzenia żywienia osób wymagających szczególnego odżywiania oraz żywienia osób w różnym wieku i stanie zdrowia. Absolwenci zdobędą wiedzę oraz kompetencje, umożliwiające im zarządzanie zakładami żywienia zbiorowego, a także samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego i cateringu. Studenci i absolwenci mają możliwość zdobywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności zawodowych w ramach międzynarodowej wymiany opartej na Programie Erasmus+.

https://youtu.be/ly9uR328xN0 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania


Dietetyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia na kierunku Dietetyka przypisane są do obszaru kształcenia w zakresie: nauk o zdrowiu, nauk medycznych i nauk o kulturze fizycznej. W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe, niezbędne do wykonywania zawodu dietetyka, a w szczególności do prowadzenia żywienia osób zdrowych, prowadzenia leczenia dietetycznego osób cierpiących na różne schorzenia, prowadzenia żywienia osób wymagających szczególnego odżywiania oraz żywienia osób w różnym wieku i stanie zdrowia. Absolwenci zdobędą wiedzę oraz kompetencje, umożliwiające im zarządzanie zakładami żywienia zbiorowego, a także samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego i cateringu. Studenci i absolwenci mają możliwość zdobywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności zawodowych w ramach międzynarodowej wymiany opartej na Programie Erasmus+.

https://youtu.be/ly9uR328xN0 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
2500.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


e-Administracja
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Na współczesnym rynku pracy, w dobie szybkiego rozwoju informatyzacji i cyfryzacji, następuje szybka transformacja administracji „papierowej” na „elektroniczną”. Dotychczas zdobywane umiejętności zawodowe w zakresie „tradycyjnej” administracji, okazują się być niewystarczające na stanowiskach wykorzystujących nowoczesne systemy teleinformatyczne. Kierunek studiów e-Administracja jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom zmieniającego się otoczenia, łączącym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa, administracji, informatyki i zarządzania. Nowoczesna baza dydaktyczna, w szczególności pracownie komputerowe - dostosowana jest do specyfiki prowadzonych kierunków studiów oraz trybu studiowania i zapewnia pełną realizację standardów kształcenia.

https://youtu.be/3vvQ-8QYVFU

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Administracja publiczna i gospodarka nieruchomościami
Administracja w społeczeństwie informacyjnym

e-Administracja
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Na współczesnym rynku pracy, w dobie szybkiego rozwoju informatyzacji i cyfryzacji, następuje szybka transformacja administracji „papierowej” na „elektroniczną”. Dotychczas zdobywane umiejętności zawodowe w zakresie „tradycyjnej” administracji, okazują się być niewystarczające na stanowiskach wykorzystujących nowoczesne systemy teleinformatyczne. Kierunek studiów e-Administracja jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom zmieniającego się otoczenia, łączącym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa, administracji, informatyki i zarządzania. Nowoczesna baza dydaktyczna, w szczególności pracownie komputerowe - dostosowana jest do specyfiki prowadzonych kierunków studiów oraz trybu studiowania i zapewnia pełną realizację standardów kształcenia.

https://youtu.be/3vvQ-8QYVFU


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
2300.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Administracja publiczna i gospodarka nieruchomościami
Administracja w społeczeństwie informacyjnym

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia mają wyjątkowy charakter, pozwalają zapoznać się z szerokim zakresem sztuk plastycznych w stopniu umożliwiającym pracę artystyczną. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy – artyści oraz specjaliści, przygotowujący studentów do realizacji i upowszechniania różnorodnych form wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych. Absolwent posiada wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego plastyka – twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz kreatywnego animatora kultury współczesnej. Zdobywa uprawnienia do prowadzenia zajęć plastycznych w instytucjach oświatowo-wychowawczych i innych, w których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

https://youtu.be/2nH8z-gJLr4

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Ekonomia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Kształcenie jest skoncentrowane głównie na zjawiskach i procesach ekonomicznych charakterystycznych dla rynkowych i mieszanych modeli gospodarki, ujmowanej zarówno w marko- jak i mikroskali, w ujęciu tak krajowym, jak i międzynarodowym. Studia stwarzają możliwość poznania różnych aspektów działalności gospodarczej oraz technik i metod prowadzenia analiz ekonomicznych.

Trzyletni cykl kształcenia przemyślany jest w ten sposób, by studenci – oprócz wiedzy teoretycznej – otrzymali także całe spektrum umiejętności praktycznych, związanych m.in. z prowadzeniem badań ekonomicznych z wykorzystaniem narzędzi ilościowych, jak i poszukiwanych na rynku kompetencji społecznych. Nowoczesna baza dydaktyczna, w szczególności pracownie komputerowe - dostosowana jest do specyfiki prowadzonych kierunków studiów oraz trybu studiowania i zapewnia pełną realizację standardów kształcenia. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem praktycznych metod dydaktycznych, takich jak: ćwiczenia projektowe/warsztatowe, projekty indywidualne i zespołowe, praca w grupach, udział w grach strategicznych oraz seminariach naukowych.

Studia na tym kierunku przygotowują absolwentów do pracy na odpowiedzialnych stanowiskach w zawodzie ekonomisty.

https://youtu.be/tU_IEK9KCp8

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Gospodarka i finanse sektora publicznego
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Ekonomia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Kształcenie jest skoncentrowane głównie na zjawiskach i procesach ekonomicznych charakterystycznych dla rynkowych i mieszanych modeli gospodarki, ujmowanej zarówno w marko- jak i mikroskali, w ujęciu tak krajowym, jak i międzynarodowym. Studia stwarzają możliwość poznania różnych aspektów działalności gospodarczej oraz technik i metod prowadzenia analiz ekonomicznych.

Trzyletni cykl kształcenia przemyślany jest w ten sposób, by studenci – oprócz wiedzy teoretycznej – otrzymali także całe spektrum umiejętności praktycznych, związanych m.in. z prowadzeniem badań ekonomicznych z wykorzystaniem narzędzi ilościowych, jak i poszukiwanych na rynku kompetencji społecznych. Nowoczesna baza dydaktyczna, w szczególności pracownie komputerowe - dostosowana jest do specyfiki prowadzonych kierunków studiów oraz trybu studiowania i zapewnia pełną realizację standardów kształcenia. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem praktycznych metod dydaktycznych, takich jak: ćwiczenia projektowe/warsztatowe, projekty indywidualne i zespołowe, praca w grupach, udział w grach strategicznych oraz seminariach naukowych.

Studia na tym kierunku przygotowują absolwentów do pracy na odpowiedzialnych stanowiskach w zawodzie ekonomisty.

https://youtu.be/tU_IEK9KCp8

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
2300.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Gospodarka i finanse sektora publicznego
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Ekonomika i finanse przedsiębiorstw
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Celem kształcenia na kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry, posiadającej umiejętność skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, podejmowania decyzji inwestycyjnych, pozyskiwania środków finansowych do prowadzenia działalności gospodarczej, a także koordynowania kierunków i strategii rozwoju firmy. Oferowane studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy. Zaprojektowane zostały one z myślą o przekazaniu studentom niezbędnej wiedzy i kształtowaniu umiejętności, które przyczynią się do większego profesjonalizmu i fachowości w wykonywaniu pracy zawodowej.

Kończąc studia drugiego stopnia na tym kierunku absolwent zdobędzie zaawansowaną merytorycznie wiedzę, umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania oraz kompetencje społeczne. Pozna również zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, rynków finansowych, jak również metody i techniki zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz przeprowadzania analiz ekonomicznych i prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach.

Nowoczesna baza dydaktyczna, w szczególności pracownie komputerowe - dostosowana jest do specyfiki prowadzonych kierunków studiów oraz trybu studiowania i zapewnia pełną realizację standardów kształcenia.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Ekonomika i finanse przedsiębiorstw
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Celem kształcenia na kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry, posiadającej umiejętność skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, podejmowania decyzji inwestycyjnych, pozyskiwania środków finansowych do prowadzenia działalności gospodarczej, a także koordynowania kierunków i strategii rozwoju firmy. Oferowane studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy. Zaprojektowane zostały one z myślą o przekazaniu studentom niezbędnej wiedzy i kształtowaniu umiejętności, które przyczynią się do większego profesjonalizmu i fachowości w wykonywaniu pracy zawodowej.

Kończąc studia drugiego stopnia na tym kierunku absolwent zdobędzie zaawansowaną merytorycznie wiedzę, umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania oraz kompetencje społeczne. Pozna również zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, rynków finansowych, jak również metody i techniki zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz przeprowadzania analiz ekonomicznych i prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach.

Nowoczesna baza dydaktyczna, w szczególności pracownie komputerowe - dostosowana jest do specyfiki prowadzonych kierunków studiów oraz trybu studiowania i zapewnia pełną realizację standardów kształcenia.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Filologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Podstawowym celem studiów na kierunku Filologia jest wykształcenie wszechstronnie przygotowanych, kompetentnych językowo tłumaczy języków obcych lub specjalistów w zakresie języka biznesu. W programie studiów znajdują się zarówno przedmioty tłumaczeniowe, jak też biznesowe i kulturoznawcze. Jeśli nie jesteś pewien jaki kierunek studiować, studia filologiczne są idealnym wyborem otwierając szerokie perspektywy pracy w przyszłości.

Posiadamy bardzo dobrą infrastrukturę, pracownie, wyposażenie – u nas kształcisz się praktycznie. Nauczysz się tłumaczyć symultanicznie w specjalistycznej pracowni tłumaczeń symultanicznych. U nas możesz doskonalić język obcy i poznawać inne kultury, również poprzez wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+.

Oferujemy możliwość studiowania nieodpłatnie w systemie wieczorowym (atrakcyjna oferta dla osób pracujących).

https://youtu.be/I-qHdGQTaXE

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Język Angielski
Języki Niemiecki
Język Rosyjski

Filologia angielska (kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW)
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Program studiów zakłada naukę języka angielskiego na poziomie C1. W zależności od wybranej grupy zajęć specjalizacyjnych program obejmuje również naukę drugiego języka na poziomie B1, a także przedmiotów tłumaczeniowych i biznesowych. Zajęcia mają charakter praktyczny i przygotowują do wykonywania zawodu tłumacza lub specjalisty zajmującego się obsługą klienta obcojęzycznego. Jeśli nie jesteś pewien jaki kierunek studiować, studia filologiczne są idealnym wyborem otwierając szerokie perspektywy pracy w przyszłości.

Posiadamy bardzo dobrą infrastrukturę, pracownie, wyposażenie – u nas kształcisz się praktycznie. Nauczysz się tłumaczyć symultanicznie w specjalistycznej pracowni tłumaczeń symultanicznych. U nas możesz doskonalić język obcy i poznawać inne kultury, również poprzez wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+.

Oferujemy możliwość studiowania nieodpłatnie w systemie wieczorowym (atrakcyjna oferta dla osób pracujących).

https://youtu.be/I-qHdGQTaXE

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Tłumaczeniowy
Dwujęzyczny tłumaczeniowy
Dwujęzyczny w biznesie

Filologia angielska (kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW)
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Program studiów zakłada naukę języka angielskiego na poziomie C1. W zależności od wybranej grupy zajęć specjalizacyjnych program obejmuje również naukę drugiego języka na poziomie B1, a także przedmiotów tłumaczeniowych i biznesowych. Zajęcia mają charakter praktyczny i przygotowują do wykonywania zawodu tłumacza lub specjalisty zajmującego się obsługą klienta obcojęzycznego. Jeśli nie jesteś pewien jaki kierunek studiować, studia filologiczne są idealnym wyborem otwierając szerokie perspektywy pracy w przyszłości.

Posiadamy bardzo dobrą infrastrukturę, pracownie, wyposażenie – u nas kształcisz się praktycznie. Nauczysz się tłumaczyć symultanicznie w specjalistycznej pracowni tłumaczeń symultanicznych. U nas możesz doskonalić język obcy i poznawać inne kultury, również poprzez wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+.

Oferujemy możliwość studiowania nieodpłatnie w systemie wieczorowym (atrakcyjna oferta dla osób pracujących).

https://youtu.be/I-qHdGQTaXE

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Tłumaczeniowy
Dwujęzyczny tłumaczeniowy
Dwujęzyczny w biznesie

Filologia niemiecka (kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody przez MNiSW)
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Program studiów zakłada naukę języka niemieckiego na poziomie C1, a także drugiego wybranego języka na poziomie minimum B1. W zależności od wybranego modułu, program zawiera również przedmioty z zakresu warsztatu pracy tłumacza, geografii, kultury czy administracji biurowej. eśli nie jesteś pewien jaki kierunek studiować, studia filologiczne są idealnym wyborem otwierając szerokie perspektywy pracy w przyszłości.

Posiadamy bardzo dobrą infrastrukturę, pracownie, wyposażenie – u nas kształcisz się praktycznie. Nauczysz się tłumaczyć symultanicznie w specjalistycznej pracowni tłumaczeń symultanicznych. U nas możesz doskonalić język obcy i poznawać inne kultury, również poprzez wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+.

Oferujemy możliwość studiowania nieodpłatnie w systemie wieczorowym (atrakcyjna oferta dla osób pracujących).

https://youtu.be/NRC5RBWkQns

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Tłumaczeniowy
Język w kulturze i turystyce
Asystent językowo-biurowy

Filologia Niemiecka (kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody przez MNiSW)
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Program studiów zakłada naukę języka niemieckiego na poziomie C1, a także drugiego wybranego języka na poziomie minimum B1. W zależności od wybranego modułu, program zawiera również przedmioty z zakresu warsztatu pracy tłumacza, geografii, kultury czy administracji biurowej. eśli nie jesteś pewien jaki kierunek studiować, studia filologiczne są idealnym wyborem otwierając szerokie perspektywy pracy w przyszłości.

Posiadamy bardzo dobrą infrastrukturę, pracownie, wyposażenie – u nas kształcisz się praktycznie. Nauczysz się tłumaczyć symultanicznie w specjalistycznej pracowni tłumaczeń symultanicznych. U nas możesz doskonalić język obcy i poznawać inne kultury, również poprzez wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+.

Oferujemy możliwość studiowania nieodpłatnie w systemie wieczorowym (atrakcyjna oferta dla osób pracujących).

https://youtu.be/NRC5RBWkQns

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Tłumaczeniowy
Język w kulturze i turystyce
Asystent językowo-biurowy

Filologia wschodniosłowiańska (kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody przez MNiSW)
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Program studiów zakłada naukę języka rosyjskiego na poziomie C1, a także języka ukraińskiego i trzeciego wybranego języka zachodnioeuropejskiego. W zależności od wybranego modułu, program zawiera również przedmioty z zakresu warsztatu pracy tłumacza, geografii, kultury czy administracji biurowej. Jeśli nie jesteś pewien jaki kierunek studiować, studia filologiczne są idealnym wyborem otwierając szerokie perspektywy pracy w przyszłości.

Posiadamy bardzo dobrą infrastrukturę, pracownie, wyposażenie – u nas kształcisz się praktycznie. Nauczysz się tłumaczyć symultanicznie w specjalistycznej pracowni tłumaczeń symultanicznych. U nas możesz doskonalić język obcy i poznawać inne kultury, również poprzez wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+.

Oferujemy możliwość studiowania nieodpłatnie w systemie wieczorowym (atrakcyjna oferta dla osób pracujących).

https://youtu.be/I-qHdGQTaXE

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Tłumaczeniowy
Język w kulturze i turystyce
Asystent językowo-biurowy
Asystent językowo-biurowy

Filologia wschodniosłowiańska (kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody przez MNiSW)
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Program studiów zakłada naukę języka rosyjskiego na poziomie C1, a także języka ukraińskiego i trzeciego wybranego języka zachodnioeuropejskiego. W zależności od wybranego modułu, program zawiera również przedmioty z zakresu warsztatu pracy tłumacza, geografii, kultury czy administracji biurowej. Jeśli nie jesteś pewien jaki kierunek studiować, studia filologiczne są idealnym wyborem otwierając szerokie perspektywy pracy w przyszłości.

Posiadamy bardzo dobrą infrastrukturę, pracownie, wyposażenie – u nas kształcisz się praktycznie. Nauczysz się tłumaczyć symultanicznie w specjalistycznej pracowni tłumaczeń symultanicznych. U nas możesz doskonalić język obcy i poznawać inne kultury, również poprzez wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+.

Oferujemy możliwość studiowania nieodpłatnie w systemie wieczorowym (atrakcyjna oferta dla osób pracujących).

https://youtu.be/I-qHdGQTaXE

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Tłumaczeniowy
Język w kulturze i turystyce
Asystent językowo-biurowy

Fizjoterapia
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5.0 lat
Język polski

Studia na kierunku Fizjoterapia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z obszaru nauk medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej, które są niezbędne do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do samodzielnej pracy z osobami zdrowymi, chorymi i niepełnosprawnymi, w zakresie stosowania zabiegów fizjoterapeutycznych w profilaktyce oraz celach leczniczych. Zajęcia prowadzone są w nowoczesnych i specjalistycznych pracowniach dydaktyczno-naukowych m.in.: anatomii, antropologii, fizjologii i biochemii oraz biomechaniki, odnowy biologicznej, krioterapii, kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, masażu, terapii manualnej, diagnostyki wad postawy oraz psychologii sportu. Absolwent kierunku Fizjoterapia ma możliwość pracy w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w których prowadzona jest fizjoterapia (szpitale, sanatoria, przychodnie, gabinety jak również ośrodki sportowe).

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Informatyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Informatyka to kierunek strategiczny dla rozwoju polskiej gospodarki. Dlatego pomimo wieloletniego doświadczenia w kształceniu inżynierów informatyki Instytut Techniczny wciąż czerpie z nowych wzorców i źródeł, podnosząc jakość kształcenia. Dzięki stałej współpracy z przedsiębiorcami program kształcenia odpowiada na najnowsze trendy i wymagania pracodawców z zakresu projektowania bezpiecznej infrastruktury sieciowej oraz aplikacji rozproszonych i administrowania systemami oraz sieciami komputerowymi, obejmując również najbardziej poszukiwane obecnie zagadnienia, takie jak sztuczna inteligencja, programowanie rozproszone czy rozległe systemy bazodanowe, oferując przy tym coraz lepszą infrastrukturę i najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne.

https://youtu.be/wPrhzijJMqI

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Informatyka Stosowana

Informatyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Informatyka to kierunek strategiczny dla rozwoju polskiej gospodarki. Dlatego pomimo wieloletniego doświadczenia w kształceniu inżynierów informatyki Instytut Techniczny wciąż czerpie z nowych wzorców i źródeł, podnosząc jakość kształcenia. Dzięki stałej współpracy z przedsiębiorcami program kształcenia odpowiada na najnowsze trendy i wymagania pracodawców z zakresu projektowania bezpiecznej infrastruktury sieciowej oraz aplikacji rozproszonych i administrowania systemami oraz sieciami komputerowymi, obejmując również najbardziej poszukiwane obecnie zagadnienia, takie jak sztuczna inteligencja, programowanie rozproszone czy rozległe systemy bazodanowe, oferując przy tym coraz lepszą infrastrukturę i najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne.

https://youtu.be/wPrhzijJMqI

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Czesne:
2300.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Informatyka Stosowana

Informatyka
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Kierunek Informatyka wychodzi naprzeciw dynamicznemu rozwojowi regionalnemu sektora IT, zapewniając kształcenie specjalistów posiadających umiejętność rozwiązywania problemów w zakresie planowania, projektowania systemów informatycznych i odpowiednie kompetencje do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych związanych z projektowaniem i wytwarzaniem oprogramowania między innymi z użyciem takich technologi jak: .NET, JAVA, Angular, Python, Node.js oraz React, przykładając szczególną uwagę do najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zagadnień jak data mining, uczenie maszynowe, aplikacji mobilne czy aplikacji typu RIA.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Programowanie systemów informatycznych

Informatyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Kierunek Informatyka wychodzi naprzeciw dynamicznemu rozwojowi regionalnemu sektora IT, zapewniając kształcenie specjalistów posiadających umiejętność rozwiązywania problemów w zakresie planowania, projektowania systemów informatycznych i odpowiednie kompetencje do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych związanych z projektowaniem i wytwarzaniem oprogramowania między innymi z użyciem takich technologi jak: .NET, JAVA, Angular, Python, Node.js oraz React, przykładając szczególną uwagę do najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zagadnień jak data mining, uczenie maszynowe, aplikacji mobilne czy aplikacji typu RIA.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Programowanie systemów informatycznych

Kryminologia i resocjalizacja (kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody przez MNiSW)
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia na  kierunku Kryminologia i resocjalizacja zapewniają poznanie wieloaspektowych uwarunkowań, mechanizmów i przejawów przestępczości oraz nabycie umiejętności i kompetencji społecznych, przydatnych do projektowania oraz wprowadzania w życie oddziaływań prewencyjnych i resocjalizacyjnych. Studenci poznają nowe technologie oraz zasady wykorzystywania ich do analizy zjawisk z obszaru przestępczości. Zdobędą umiejętność analizowania zachowań dewiacyjnych i przestępczych oraz projektowania, implementowania i ewaluowania działań, zmierzających do zapobiegania im i redukowania ich poziomu. Absolwent posiada kwalifikacje: kryminologa oraz specjalisty resocjalizacji.

https://youtu.be/2nH8z-gJLr4

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania


Kryminologia i resocjalizacja (kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody przez MNiSW)
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia na  kierunku Kryminologia i resocjalizacja zapewniają poznanie wieloaspektowych uwarunkowań, mechanizmów i przejawów przestępczości oraz nabycie umiejętności i kompetencji społecznych, przydatnych do projektowania oraz wprowadzania w życie oddziaływań prewencyjnych i resocjalizacyjnych. Studenci poznają nowe technologie oraz zasady wykorzystywania ich do analizy zjawisk z obszaru przestępczości. Zdobędą umiejętność analizowania zachowań dewiacyjnych i przestępczych oraz projektowania, implementowania i ewaluowania działań, zmierzających do zapobiegania im i redukowania ich poziomu. Absolwent posiada kwalifikacje: kryminologa oraz specjalisty resocjalizacji.

https://youtu.be/2nH8z-gJLr4

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Lingwistyka dla biznesu
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Program studiów zakłada naukę dwóch wybranych języków obcych (język wiodący - angielski, niemiecki lub rosyjski; drugi język do wyboru - chiński, szwedzki, angielski, niemiecki, rosyjski), a także naukę przedmiotów z obszaru ekonomii i zarządzania, ze szczególnym naciskiem na wiedzę specjalistyczną i jej praktyczne zastosowanie. Studiowanie języka obcego to otwarcie możliwości pracy praktycznie we wszystkich sektorach i branżach. Biegła znajomość języka obcego stanowi o silnej przewadze konkurencyjnej na rynku pracy.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Lingwistyka praktyczna (kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody przez MNiSW)
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Program studiów zakłada naukę języka angielskiego na poziomie C1+ oraz drugiego języka na poziomie minimum B1. W zależności od wybranego modułu, program zawiera również przedmioty tłumaczeniowe, kulturoznawcze, literaturoznawcze, a także naukę korzystania z technologii cyfrowych i informacyjnych wspomagających pracę językoznawcy i tłumacza. Oferujemy możliwość studiowania nieodpłatnie w systemie wieczorowym (atrakcyjna oferta dla osób pracujących). Istnieje możliwość studiowania wg indywidualnej organizacji studiów.

https://youtu.be/SPBq_aHAM0U

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Tłumaczeniowy
Język w mediach i kulturze
Copywriting z retoryką

Lingwistyka praktyczna (kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody przez MNiSW)
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Program studiów zakłada naukę języka angielskiego na poziomie C1+ oraz drugiego języka na poziomie minimum B1. W zależności od wybranego modułu, program zawiera również przedmioty tłumaczeniowe, kulturoznawcze, literaturoznawcze, a także naukę korzystania z technologii cyfrowych i informacyjnych wspomagających pracę językoznawcy i tłumacza. Oferujemy możliwość studiowania nieodpłatnie w systemie wieczorowym (atrakcyjna oferta dla osób pracujących). Istnieje możliwość studiowania wg indywidualnej organizacji studiów.

https://youtu.be/SPBq_aHAM0U

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Tłumaczeniowy
Język w mediach i kulturze
Copywriting z retoryką

Mechatronika
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Kierunek Mechatronika jest odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego i ogólnopolskiego rynku pracy na specjalistów branży produkcyjnej i samochodowej. Nowoczesne technologie w przemyśle produkcyjnym i usługach wymagają od nas wykształcenia inżynierów, posiadających gruntowną wiedzę i umiejętności praktyczne równocześnie z kilku dyscyplin w ramach nauk technicznych. Dzięki temu student Mechatroniki pod kierunkiem specjalistów może realizować swoje pasje, będąc pewnym o swoją późniejszą karierę zawodową. CIągle rozwijana jest baza laboratoryjna Instytutu Technicznego, w tym nowy robot przemysłowy, urządzenia mechatroniczne samochodowe, diagnostyczne, pracownie automatyki i elektroniki, zakupione z grantów i środków własnych Uczelni.

https://youtu.be/wPrhzijJMqI

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Mechatronika stosowana
Mechatronika pojazdów samochodowych

Mechatronika
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Kierunek Mechatronika jest odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego i ogólnopolskiego rynku pracy na specjalistów branży produkcyjnej i samochodowej. Nowoczesne technologie w przemyśle produkcyjnym i usługach wymagają od nas wykształcenia inżynierów, posiadających gruntowną wiedzę i umiejętności praktyczne równocześnie z kilku dyscyplin w ramach nauk technicznych. Dzięki temu student Mechatroniki pod kierunkiem specjalistów może realizować swoje pasje, będąc pewnym o swoją późniejszą karierę zawodową. CIągle rozwijana jest baza laboratoryjna Instytutu Technicznego, w tym nowy robot przemysłowy, urządzenia mechatroniczne samochodowe, diagnostyczne, pracownie automatyki i elektroniki, zakupione z grantów i środków własnych Uczelni.

https://youtu.be/wPrhzijJMqI

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
2300.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Mechatronika stosowana
Mechatronika pojazdów samochodowych

Mechatronika
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia drugiego stopnia na kierunku Mechatronika mają za zadanie wykształcić absolwentów, którzy sprostają podwyższonym wymaganiom przedsiębiorstw, szukających specjalistów posiadających nie tylko fachową wiedzę inżynierską, ale przede wszystkim umiejętności i kompetencje w dziedzinie mechatroniki. Nasz Instytut, co potwierdza wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przykłada szczególną wagę do ciągłego doskonalenia jakości kształcenia, tak by nasi absolwenci z łatwością rozpoczęli swoje kariery. Rozwijana jest baza laboratoryjna i obliczeniowa, w tym pełny zestaw oprorgamowania ANSYS/FLUENT w wersji umozliwiającej publikacje wyników symulacji zarówno mechanicznej, przepływowej i cieplnej jak i zjawisk elektromagnetycznych. Szeroko wykorzystywane  jest  również "Laboratorium Bioniki".

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Bionika w systemach mechatronicznych
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych
Mechatronika w systemach produkcyjnych

Mechatronika
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia drugiego stopnia na kierunku Mechatronika mają za zadanie wykształcić absolwentów, którzy sprostają podwyższonym wymaganiom przedsiębiorstw, szukających specjalistów posiadających nie tylko fachową wiedzę inżynierską, ale przede wszystkim umiejętności i kompetencje w dziedzinie mechatroniki. Nasz Instytut, co potwierdza wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przykłada szczególną wagę do ciągłego doskonalenia jakości kształcenia, tak by nasi absolwenci z łatwością rozpoczęli swoje kariery. Rozwijana jest baza laboratoryjna i obliczeniowa, w tym pełny zestaw oprorgamowania ANSYS/FLUENT w wersji umozliwiającej publikacje wyników symulacji zarówno mechanicznej, przepływowej i cieplnej jak i zjawisk elektromagnetycznych. Szeroko wykorzystywane  jest  również "Laboratorium Bioniki".

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Czesne:
2300.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Bionika w systemach mechatronicznych
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych
Mechatronika w systemach produkcyjnych

Pedagogika
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia na kierunku  pozwalają zdobyć pełne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe wymagane od nauczycieli. Studenci zdobywają poszerzoną i głęboką wiedzę, która stanowi podstawę wielowymiarowej działalności w obszarze kształcenia, wychowania i rozwoju człowieka w ciągu całego życia. Absolwenci: EPiW posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela: w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych i wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach; Logopedii- nauczyciela logopedy w placówkach oświatowo-wychowawczych i prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;  KiRzPP wychowawcy i nauczyciela pedagoga w placówkach oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Logopedia
Kryminologia i resocjalizacja z przygotowaniem pedagogicznym

Pedagogika
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia na kierunku  pozwalają zdobyć pełne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe wymagane od nauczycieli. Studenci zdobywają poszerzoną i głęboką wiedzę, która stanowi podstawę wielowymiarowej działalności w obszarze kształcenia, wychowania i rozwoju człowieka w ciągu całego życia. Absolwenci: EPiW posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela: w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych i wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach; Logopedii- nauczyciela logopedy w placówkach oświatowo-wychowawczych i prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;  KiRzPP wychowawcy i nauczyciela pedagoga w placówkach oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
2400.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Logopedia
Kryminologia i resocjalizacja z przygotowaniem pedagogicznym

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5.0 lat
Język polski

Oferta edukacyjna kierunku skierowana jest do osób, które są zainteresowane gruntownym przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach edukacyjnych i prowadzenia zajęć wynikających z podstawy programowej w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Absolwenci to specjaliści w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, którzy uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej. 

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Pielęgniarstwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo jest przygotowany do pracy na stanowisku pielęgniarki/pielgniarza w systemie ochrony zdrowia i opieki społecznej. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią zatrudnienie absolwentów w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, a w szczególności w: szpitalach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach pielęgnacyjno-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, zakładach pracy chronionej, zakładach opieki społecznej, sanatoriach, jednostkach systemu ratownictwa medycznego, podstawowej opiece zdrowotnej tj. w przychodni, ośrodku zdrowia, opiece środowiskowej, medycynie szkolnej i medycynie przemysłowej, domu pacjenta, zespole lekarza rodzinnego i innych placówkach w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji zawodowych uzyskanych przez absolwenta. Studenci i absolwenci mają możliwość zdobywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności zawodowych w ramach międzynarodowej wymiany opartej na Programie Erasmus+.

https://youtu.be/ly9uR328xN0

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania


Pielęgniarstwo
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Łączna liczba godzin dydaktycznych na tym kierunku wynosi 1180, z czego kształcenie praktyczne realizowane jest w czasie 545 godzin, w tym są m.in. zajęcia realizowane w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej. Przykłady przedmiotów w toku studiów:  pielęgniarstwo wielokulturowe, prawo w praktyce pielęgniarskiej, psychologia zdrowia, zarządzanie w pielęgniarstwie, endoskopia, farmakoterapia i ordynowanie produktów leczniczych, koordynowana opieka zdrowotna, pielęgniarstwo epidemiologiczne, poradnictwo w pielęgniarstwie, promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne, opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w wybranych schorzeniach układu krążenia z elementami kardiologii interwencyjnej, w przewlekłej niewydolności oddechowej, w procesie leczenia nerkozastępczego, w cukrzycy w chorobie nowotworowej, w ranach przewlekłych i przetokach, w zaburzeniach układu nerwowego, w zaburzeniach zdrowia psychicznego, terapia bólu. Absolwent będzie przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w administracji państwowej i samorządowej, w szkolnictwie (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych), jest przygotowany do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Studenci mają możliwość zdobywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności zawodowych w ramach międzynarodowej wymiany studentów opartej na Programie Erasmus+.

https://youtu.be/ly9uR328xN0

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Pielęgniarstwo
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Łączna liczba godzin dydaktycznych na tym kierunku wynosi 1180, z czego kształcenie praktyczne realizowane jest w czasie 545 godzin, w tym są m.in. zajęcia realizowane w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej. Przykłady przedmiotów w toku studiów:  pielęgniarstwo wielokulturowe, prawo w praktyce pielęgniarskiej, psychologia zdrowia, zarządzanie w pielęgniarstwie, endoskopia, farmakoterapia i ordynowanie produktów leczniczych, koordynowana opieka zdrowotna, pielęgniarstwo epidemiologiczne, poradnictwo w pielęgniarstwie, promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne, opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w wybranych schorzeniach układu krążenia z elementami kardiologii interwencyjnej, w przewlekłej niewydolności oddechowej, w procesie leczenia nerkozastępczego, w cukrzycy w chorobie nowotworowej, w ranach przewlekłych i przetokach, w zaburzeniach układu nerwowego, w zaburzeniach zdrowia psychicznego, terapia bólu. Absolwent będzie przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w administracji państwowej i samorządowej, w szkolnictwie (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych), jest przygotowany do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Studenci mają możliwość zdobywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności zawodowych w ramach międzynarodowej wymiany studentów opartej na Programie Erasmus+.

https://youtu.be/ly9uR328xN0

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
2300.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Public Relations i reklama
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia na kierunku Public relations i reklama zapewniają znajomość narzędzi PR, otoczenia medialnego, a także kształtowanie ponadprzeciętnej kompetencji, będą uczyć kreatywnych rozwiązań komunikacyjnych, opartych na zarządzaniu przez cele. Poznają zasady posługiwania się nowymi technologiami w celach komunikacyjnych. Public Relations jest istotną funkcją zarządzania wspierającą życie społeczne, od sprawowania władzy na szczeblu lokalnym, krajowym, przez szeroko pojmowaną działalność gospodarczą, edukację, służbę zdrowia i działalność charytatywną oraz politykę międzynarodową. Absolwent posiada kwalifikacje: specjalisty ds. public relations oraz specjalisty ds. reklamy i marketingu.

https://youtu.be/2nH8z-gJLr4

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania


Public Relations i reklama
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia na kierunku Public relations i reklama zapewniają znajomość narzędzi PR, otoczenia medialnego, a także kształtowanie ponadprzeciętnej kompetencji, będą uczyć kreatywnych rozwiązań komunikacyjnych, opartych na zarządzaniu przez cele. Poznają zasady posługiwania się nowymi technologiami w celach komunikacyjnych. Public Relations jest istotną funkcją zarządzania wspierającą życie społeczne, od sprawowania władzy na szczeblu lokalnym, krajowym, przez szeroko pojmowaną działalność gospodarczą, edukację, służbę zdrowia i działalność charytatywną oraz politykę międzynarodową. Absolwent posiada kwalifikacje: specjalisty ds. public relations oraz specjalisty ds. reklamy i marketingu.

https://youtu.be/2nH8z-gJLr4

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Ratownictwo medyczne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Celem kształcenia na kieunku Ratownictwo medyczne jest przygotowanie kompetentnych pracowników do pracy w jednostkach ratownictwa medycznego. Studenci nabywają i doskonalą umiejętności w pracowni ratownictwa medycznego, symulatorze karetki znajdującym sie na wyposażeniu Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Symulator swoim wyglądem zewnętrznym oraz wyposażeniem przypomina realną karetkę, w której pracować będą przyszli ratownicy medyczni. Jego wyposażenie stanowią: nosze monoblokowe przystosowane do prowadzenia reanimacji, potrójnie łamane z możliwością ustawienia pacjenta w różnych pozycjach, koc bakteriobójczy, krzesełko transportowe składane, ssak przenośny akumulatorowy – sieciowy, defibrylator, respirator transportowy przeznaczony dla dzieci i dorosłych.  W ramach realizacji przedmiotów studenci uczestniczą w obozach szkoleniowych zimowych oraz letnich, podczas których mają mozliwość doskonalenia wielu umiejętności z zakresu: udzielania I pomocy i kwalifikowanej I pomocy w różnych warunkach, ewakuacji i transportu osób poszkodowanych przy pomocy specjalistycznego sprzętu, technik dotarcia do poszkodowanego oraz jego transportu, a także zaopatrzenia go na miejscu wypadku, technik ratowniczych koniecznych w Ratownictwie wodnym oraz Ratownictwie Górskim. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu ratownika medycznego. Studenci i absolwenci mają możliwość zdobywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności zawodowych w ramach międzynarodowej wymiany opartej na Programie Erasmus+.

https://youtu.be/ly9uR328xN0

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania


Transport i Logistyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Kierunek Transport i Logistyka wychodzi naprzeciw dynamicznemu rozwojowi regionalnemu sektora Transport-Spedycja-Logistyka, zapewniając obsadę wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów w zakresie transportu i logistyki. Celem jest kształcenie inżynierów, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Przekaz wiedzy i umiejętności praktycznych uzupełniany jest realizacją części zajęć w nowoczesnych zakładach transportowych. Dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz współpracy z lokalnymi zakładami  branżowymi i zapleczu laboratoryjnemu Instytutu,  jesteśmy w stanie przekazać studentom niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne, wynikające z ciągłego doskonalenia jakości kształcenia, co ułatwia naszym absolwentom rozpoczęcie kariery zawodowej.

https://youtu.be/wPrhzijJMqI

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania


Transport i Logistyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Kierunek Transport i Logistyka wychodzi naprzeciw dynamicznemu rozwojowi regionalnemu sektora Transport-Spedycja-Logistyka, zapewniając obsadę wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów w zakresie transportu i logistyki. Celem jest kształcenie inżynierów, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Przekaz wiedzy i umiejętności praktycznych uzupełniany jest realizacją części zajęć w nowoczesnych zakładach transportowych. Dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz współpracy z lokalnymi zakładami  branżowymi i zapleczu laboratoryjnemu Instytutu,  jesteśmy w stanie przekazać studentom niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne, wynikające z ciągłego doskonalenia jakości kształcenia, co ułatwia naszym absolwentom rozpoczęcie kariery zawodowej.

https://youtu.be/wPrhzijJMqI

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Czesne:
2300.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


Wychowanie fizyczne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Na kierunku Wychowanie fizczne student zdobywa wiedzę i umiejętności z obszaru nauk medycznych,  o zdrowiu i kulturze fizycznej. Przygotowuje się do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w środowisku lokalnym oraz samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi i urodzie. Nabywa też dodatkowe kompetencje zawodowe, zgodne z wybranym modułem. Zajęcia prowadzone są w nowoczesnych pracowniach naukowych m.in.: anatomii, antropologii, fizjologii i biochemii, biomechaniki, odnowy biologicznej, masażu a także obiektach takich jak pływalnia, hala sportowa wraz z tunelem lekkoatletycznym czy stadion. Absolwent kierunku wychowanie fizyczne ma możliwość pracy w: placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe) ośrodkach sportu i rekreacji - zgodnie z wybraną specjalnością np. ośrodkch gimnastyki korekcyjnej, klubach sportowych, gabinetach odnowy biologicznej, klubach fitness, jednostkach służb mundurowych.

https://youtu.be/dlnBEruCvBk

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania

Specjalizacje
wychowanie fizyczne z odnową biologiczną i gimnastyką korekcyjną
Wychowanie fizyczne z odnową biolgiczną i specjalizacją instruktorską
Wychowanie fizyczne - trener personalny
Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

Zarządzanie
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Celem kształcenia na kierunku Zarządzanie jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie zarządzania różnymi podmiotami gospodarczymi, zarówno w obszarze gospodarki rynkowej, jak i publicznej. Wiedza ta umożliwi podejmowanie właściwych decyzji menadżerskich, a także pozwoli zdobyć niezbędne umiejętności analityczne oraz organizatorskie. Dzięki nim absolwent będzie w stanie samodzielnie ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa, przygotować plan rozwoju firmy, jak również sprawić, by pozycja przedsiębiorstwa na rynku stawała się coraz lepsza. Studia na tym kierunku przygotowują absolwenta do podjęcia zatrudnienia na kierowniczych stanowiskach, m.in.: w przedsiębiorstwach różnych branż, jednostkach sektora finansów publicznych, instytucjach finansowych, organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Nowoczesna baza dydaktyczna, w szczególności pracownie komputerowe - dostosowana jest do specyfiki prowadzonych kierunków studiów oraz trybu studiowania i zapewnia pełną realizację standardów kształcenia.

https://youtu.be/tU_IEK9KCp8

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Biznes i innowacje

Zarządzanie
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Celem kształcenia na kierunku Zarządzanie jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie zarządzania różnymi podmiotami gospodarczymi, zarówno w obszarze gospodarki rynkowej, jak i publicznej. Wiedza ta umożliwi podejmowanie właściwych decyzji menadżerskich, a także pozwoli zdobyć niezbędne umiejętności analityczne oraz organizatorskie. Dzięki nim absolwent będzie w stanie samodzielnie ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa, przygotować plan rozwoju firmy, jak również sprawić, by pozycja przedsiębiorstwa na rynku stawała się coraz lepsza. Studia na tym kierunku przygotowują absolwenta do podjęcia zatrudnienia na kierowniczych stanowiskach, m.in.: w przedsiębiorstwach różnych branż, jednostkach sektora finansów publicznych, instytucjach finansowych, organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Nowoczesna baza dydaktyczna, w szczególności pracownie komputerowe - dostosowana jest do specyfiki prowadzonych kierunków studiów oraz trybu studiowania i zapewnia pełną realizację standardów kształcenia.

https://youtu.be/tU_IEK9KCp8

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
2300.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Biznes i innowacje

Zarządzanie i inżynieria produkcji
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji kształci specjalistów, którzy są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się szeroko pojętą produkcją oraz konwencjonalnymi i odnawialnymi źródłami energii, mechaniką techniczną, a także technologą produkcji żywności. Plan studiów i oczekiwania wobec inżynierów są konsultowane z podmiotami gospodarczymi, funkcjonującymi w obrębie każdej z trzech specjalności, tak by przez aktualizowanie programu i organizowanie dodatkowych, certyfikowanych kursów przyczyniać się do poprawy jakości kształcenia. Studenci zdobywają dodatkową wiedzę i umiejętności dzięki wizytom w nowoczesnych zakładach produkcyjnych i uczestniczeniu w zajęciach prowadzonych przez wybitnych specjalistów, posiadających doświadczenie praktyczne lub stale współpracujących z renomowanymi firmami, niejednokrotnie o zasięgu globalnym. Rozwijana jest intensywnie baza laboratoryjna. Ostatnio utworzono „Laboratorium Bioniki”  oraz „Laboratorium Inżynierii Materiałowej”.  Dynamicznie rozbudowywane jest „Laboratorium  Wytwarzania Przyrostowego”.

https://youtu.be/wPrhzijJMqI

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Inżynieria systemów ekoenergetycznych
inżynieria mechaniczna
Inżynieria produkcji żywności

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji kształci specjalistów, którzy są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się szeroko pojętą produkcją oraz konwencjonalnymi i odnawialnymi źródłami energii, mechaniką techniczną, a także technologą produkcji żywności. Plan studiów i oczekiwania wobec inżynierów są konsultowane z podmiotami gospodarczymi, funkcjonującymi w obrębie każdej z trzech specjalności, tak by przez aktualizowanie programu i organizowanie dodatkowych, certyfikowanych kursów przyczyniać się do poprawy jakości kształcenia. Studenci zdobywają dodatkową wiedzę i umiejętności dzięki wizytom w nowoczesnych zakładach produkcyjnych i uczestniczeniu w zajęciach prowadzonych przez wybitnych specjalistów, posiadających doświadczenie praktyczne lub stale współpracujących z renomowanymi firmami, niejednokrotnie o zasięgu globalnym. Rozwijana jest intensywnie baza laboratoryjna. Ostatnio utworzono „Laboratorium Bioniki”  oraz „Laboratorium Inżynierii Materiałowej”.  Dynamicznie rozbudowywane jest „Laboratorium  Wytwarzania Przyrostowego”.

https://youtu.be/wPrhzijJMqI

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
2300.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Inżynieria rekonstrukcji
Technologie produkcji i eksploatacja systemów technicznych

Zarządzanie i inżynieria produkcji
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzenie i inżynieria produkcji mają za zadanie wykształcić absolwentów, którzy sprostają podwyższonym wymaganiom przedsiębiorstw, szukających  specjalistów posiadających nie tylko fachową wiedzę inżynierską, ale jednocześnie potrafiących organizować i zarządzać produkcją nawet w skali całej firmy z wykorzystaniem nowoczesnych systemów wytwarzania i  rekonstrukcyjnych oraz  technologii informatycznych stosowanych w produkcji i usługach. Nasz Instytut, co potwierdza wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przykłada szczególną wagę do ciągłego doskonalenia jakości kształcenia, tak by nasi absolwenci z łatwością rozpoczęli swoje kariery. W procesie kształcenia wykorzystujemy kontakty z przemysłem oraz oraz dynamicznie rozwijaną bazę laboratoryjną.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Inżynieria rekonstrukcji
Technologie produkcji i eksploatacja systemów technicznych

Zarządzanie i inżynieria produkcji
II Stopień
Tryb niestacjonarny
1.5 roku
Język polski

Studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzenie i inżynieria produkcji mają za zadanie wykształcić absolwentów, którzy sprostają podwyższonym wymaganiom przedsiębiorstw, szukających  specjalistów posiadających nie tylko fachową wiedzę inżynierską, ale jednocześnie potrafiących organizować i zarządzać produkcją nawet w skali całej firmy z wykorzystaniem nowoczesnych systemów wytwarzania i  rekonstrukcyjnych oraz  technologii informatycznych stosowanych w produkcji i usługach. Nasz Instytut, co potwierdza wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przykłada szczególną wagę do ciągłego doskonalenia jakości kształcenia, tak by nasi absolwenci z łatwością rozpoczęli swoje kariery. W procesie kształcenia wykorzystujemy kontakty z przemysłem oraz oraz dynamicznie rozwijaną bazę laboratoryjną.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Inżynieria rekonstrukcji
Technologie produkcji i eksploatacja systemów technicznych